Güvenli çözümler…

slant-separator

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, bir kamu otoritesinin vergi mükellefleri üzerinde hak iddia ettiği, gelirlerinin veya mülklerinin otoriteye devredilmesini gerektiren kurallar bütünüdür. Vergi koyma yetkisi genellikle hükümetlerin bir hakkı olarak kabul edilir. Bir ulusun vergi kanunu genellikle ona özgüdür, ancak çeşitli ülkelerin yasalarında benzerlikler ve ortak unsurlar vardır. Genel olarak, vergi hukuku vergilendirmenin yalnızca yasal yönleriyle ilgilidir, finansal, ekonomik veya diğer yönleriyle ilgilenmez. Örneğin, çeşitli vergi türlerinin esasları, genel vergilendirme düzeyi ve belirli vergilerin oranları hakkında karar verilmesi, vergi hukukunun alanına girmez; yasal değil siyasi bir süreçtir. Vergi Hukuku, konusunda uzmanlaşmak zorlu bir süreçtir. Bu alanda uzman olmuş kişilere vergi avukatı denir. Vergi Hukuku hakkında hizmet almak için bu kişilerden danışmanlık yardımı alabilirsiniz.

rates-intro-image

Vergi Danışmanlığı

Vergi Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

Özel müşteriler için hareket eden vergi avukatları, potansiyel vergi yükümlülüğü (örneğin, varlıkların satın alınması veya satılmasında) ve bu yükümlülüğü azaltmanın en iyi yolu hakkında tavsiyelerde bulunarak müşteri toplantılarına katılırlar. Şirketler için de hareket eden vergi avukatları, neredeyse tüm ticari işlemler vergi sonuçlarını içereceğinden, genellikle diğer avukat ekipleriyle birlikte çalışırlar. Tipik anlaşmalar, birleşme ve satın almalar, mülk anlaşmaları, yeniden yapılandırmalar ve fonlar, özkaynak, borç gibi her türlü finansmanın vergi etkileri hakkında tavsiyelerde bulunurlar. Bir şirkete veya bireylere karşı dava açma görevine sahip hükümet organıdır. Ayrıca hükümete karşı açılan davaların savunulmasında da yer alabilirler. Çoğu zaman vergi uyuşmazlıklarını gidermek amacıyla uzman bir vergi avukatından yararlanılmaktadır.

Vergi Hukukuna İlişkin Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

Vergi uyuşmazlıkları ve vergi hukukuna ilişkin konularda uzman danışmanlarımız ve vergi avukatımızın verdiği bazı hizmetler:

 • Uzlaşma ve dava kararlarının alınması,
 • Vergi incelemesi ve vergi tekniği raporlarının hukuki değerlendirilmesi,
 • Uzlaşmak komisyonuna müracaat işlemleri,
 • Vergi davalarının dilekçelerinin hazırlanması,
 • Vergi davalarına ilişkin savunma dilekçeleri
 • Vergi idaresine yapılan idari başvuruların yapılması ve sonuçlarının analiz edilmesi hizmeti,

Danışmanlığını Yaptığımız Vergi Dava Türleri Nelerdir?

 • Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
 • Ödeme emrinin iptali davaları,
 • Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
 • Özel esaslara (Kod’a) alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları,
 • Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları,
 • Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,
 • Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,
 •  İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,
 • Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları olarak listelenmektedir.
Bize Ulaşın